امروزیکشنبه 13 اسفند 1402

دوره

حکمت پژوهی: حکمت در کتاب مقدس

حکمت پژوهی: حکمت در کتاب مقدس

  • تاریخ شروع دوره 1398/5/14
  • تاریخ ثبت نام -622/10/10
  • نام مدرس

توضیحات دوره