امروزیکشنبه 16 بهمن 1401

دوره

فلسفه برای کودکان

فلسفه برای کودکان

  • تاریخ شروع دوره 1398/4/2
  • تاریخ ثبت نام -622/10/10
  • نام مدرس زهرا عباسی

توضیحات دوره