امروزپنجشنبه 16 آذر 1402

دوره

خفاش بودن چجورچیزی است؟

خفاش بودن چجورچیزی است؟

  • تاریخ شروع دوره 1396/12/8
  • تاریخ ثبت نام 1397/2/1
  • نام مدرس مهدی امیریان(دکترای فلسفه ذهن)

توضیحات دوره

مغز و ذهن چه ارتباطی بایکدیگر دارند؟

آیاعلم وجود روح را انکار می کند؟

آیا کامپیوتر هنگام بازی شطرنج فکر می کند؟

آیابرای درک خفاش باید خفاش بود؟