امروزدوشنبه 07 خرداد 1403

لیست دوره ها

منطقی بودن

مدرس : حمید علایی نژاد


زمان شروع : 1398/4/15

زمان شروع : -622/10/10

کانت : راهنمایی برای خواندن کتاب نقد عقل محض

مدرس : محمدرضا واعظ


زمان شروع : 1398/5/20

زمان شروع : -622/10/10

دغدغه های فلسفی چارلز داروین

مدرس : دکتر امیر احسان کرباسی زاده و دکتر مجید مرادمند


زمان شروع : 1398/5/6

زمان شروع : -622/10/10

مواجهه فلسفه اسلامی با جهان تجدد

مدرس :


زمان شروع : 1398/6/31

زمان شروع : -622/10/10

کارگاه و نشست های آموزشی

کارگاه آموزشی روشهای کشف معنای زندگی

مدرس :دکتر آروین آذرگین


زمان شروع : 1398/4/3

زمان شروع : 1398/4/31

سلسله نشستهای زندگی اخلاقی

مدرس :دکتر آروین آذرگین


زمان شروع : 1398/3/18

زمان شروع : 1398/12/24

نمایش خلاق در برنامه فلسفه برای کودکان

مدرس :آقای بهراد باقری


زمان شروع : 1397/12/23

زمان شروع : 1397/12/23

معنای زندگی در نگاه نیچه

مدرس :دکترآروین آذرگین


زمان شروع : 1397/12/16

زمان شروع : 1397/12/16
بازگشت به منو