امروزدوشنبه 07 خرداد 1403

تقویم فلسفی

اسفند

22شعبان 1278 ابوالهدی کلباسی----3/12/1240

1جمادی الثانی1331 رحیم ارباب----18/12/1292

23جمادی الثانی1340حبیب الله کاشانی----2/12/1300

26شوال 1417 وفات حیدرعلی برومند---16/12/1375

27شوال1372 وفات محمدعلی زاهد---16/12/1375

11شوال1382وفات محمودمفید---16/12/1341

2 رجب 1406 وفات فضل الله ضیا نوری----22/12/1364

1 ربیع الثانی1432 وفات سیدحسن امامی---15/12/1389

12ربیع الثانی 1266تولد شیخ الشریعه اصفهانی---6/12/1228

16 ربیع الثانی 1031 تولد محمداسماعیل خاتون آبادی----9/12/1070

19رمضان1280 وفات محمد جوادآباده ای--- 8/12/1342

17 ربیع الاول1330وفات محمد مهدی قمشه ای----15/12/1290

6ربیع الاول 1127 وفات محمد باقر ملاباشی-----21/12/1093

18 ربیع الاول 1431وفات محمد خانساری----13/12/1388

22 ربیع الاول 1431 وفات احمدروحانی شیخ الاسلامی----17/12/1388

10 ذی القعده 1049 تولد قاضی سعید قمی---13/12/1018

13ذی القعده 1384 وفات محمد علی حکیم الهی---25/12/1343

19 رمضان 1280 وفات محمدجعفرآباده ای----8/12/1242

بهمن

26 ربیع الاول 1333تولدفانی اصفهانی----21/11/1293

22 ذی القعده 1253 وفات محمدعلی نوری----28/11/1216

5جمادی الاول 1372 وفات صدرالدین هاطلی ک.پایی---1/11/1331

13صفر1362وفات سیدعلی نجف آبادی----30/11/1321

14ربیع الثانی1402وفات ابوالقاسم بدری----20/11/1360

24 محرم 1362 وفات محمدرضا مسجدشاهی----11/11/1321

13شعبان 1379 ابوالحسن فروغی----21/11/1338

15شعبان1380فاضل تونی----13/11/1339

3جمادی الثانی 1273سیدحسن مدرس----9/11/1235

21جمادی الثانی1375 ضیا الدین دری---14/11/1334

15 شوال1420 وفات حسن شفیعی----2/11/1378

دی

15 جمادی الثانی1376جابربن انصاری----27/10/1335

24جمادی الثانی 1343عبدالجواد فلاطوری----30/10/1303

2محرم 1296تولذ محمد حسین کمپانی----6/10/1257

2محرم1362 وفات عبوت نایینی----19/10/1321

23محرم 1297وفات عبدالصاحب نراقی----16/10/1258

25محرم1298تولد فاضل تونی-----8/10/1259

2ربیع الثانی 1371 وفات ابوالقاسم ناصرحکمت----9/10/1330

18ربیع الاول1368 وفات حسن مشکان طبسی----28/10/1327

5ذی القعده 1390وفات محمدطیب زاده----12/10/1349

8ذی القعده1389 وفات ابوالقاسم اشراقی---26/10/1348

24جمادی الاول 1375وفات میرزاعلی آقاشیرازی---17/10/1334

1رمضان1317تولدجلال همایی----13/10/1278

1رمضان 1417 وفات عبدالجواد فلاطوری---21/10/1375

15رمضان 1420وفات احمدقمی نژاد----2/10/1378

17 رمضان 1318 وفات محمد هاشم چهارسویی----18/10/1279

آذر

21 جمادی الاول1343 وفات علی محمد اصفهانی----27/9/1303

13رمضان 850 وفات فضل الدین ترکه----20/9/825

21 رمضان 1321تولد حیدرعلی صلواتی----19/9/1282

3ذی القعده 1393 وفات عباس دهکردی-----7/9/1352

17ذی القعده1361 وفات محمدعلی فروغی----5/9/1321

3صفر1369وفات محمدعلی شاه آبادی----4/9/1328

20صفر1301 تولد صدرالدین هاطلی کوپایی----30/9/1262

8ربیع الثانی 1339 وفات شیخ الشریعه اصفهانی---29/9/1299

9محرم1198وفات آقامحمدبیدآبادی----13/9/1362

1شعبان 1385محدهادی فرزانه قمشه ای----4/9/1344

3شعبان1251صفی علی اصفهان----3/9/1214

13شعبان 1319محمدباقر قهی----4/9/1280

2جمادی الثانی1344علا الدین مدرس----27/9/1304

2جمادی الثانی 1412 عباس علی ادیب----18/9/1370

9جمادی الثاتی 1413سید مرتضی موحدابطهی----14/9/1371

10جمادی الثانی 1414سیداحمدامامی----4/9/1372

آبان

5 جمادی الثانی 1414 محمدباقرصدیقین----19/8/1372

8صفر1372 وفات زین العابدین طباطبایی----6/8/1331

6ربیع 769وفات بابارکن الدین----17/8/746

10ربیع الاول 1239تولد محمدباقر قهی----22/8/1202

5ذی القعده 1361وفات محمدحسین کمپانی----23/8/1321

15 ذی القعده1263 وفات محمد علی برغانی----3/8/1226

25ذی القعده1430 وفات ابراهیم جوادی----22/8/1388

29ذی القعده1329 تولد مجتبی صادقی----29/8/1290

مهر

2 جمادی الاول 1315تولد عباس علی ادیب------7/7/1276

3جمادی الاول 1416وفات حسن صافی اصفهانی-----6/7/1374

11جمادی الاول1180وفات محمدعلی حزین-----23/7/1145

1صفر1306وفات محمدرضاالهی قمشه ای------16/7/1267

13صفر1306تولدمحمد طیب زاده----28/7/1276

18ربیع الثانی1245وفات محمدعلی اصفهانی----25/7/1208

18رجب1287تولدجابری انصاری----22/7/1249

شهریور

2جمادی الاول 1316تولدمرتضی مظاهری اصفهانی----27/6/1277

8جمادی الاول1417 وفات مرتضی اردکانی---31/6/1375

14جمادی الاول1217 وفات محراب گیلانی----21/6/1181

5رمضان1329تولدسیدحسن مدرس هاشمی----7/6/1290

13رمضان1328وفات جهانگیرخان قشقایی26/6/1289

25ربیع الاول1382وفات ادیب بجنوردی-----4/6/1341

2ربیع الثانی1417 وفات سیدمحمدعلی صادقی----14/6/1375

17شعبان1294میرزاعلی آقاشیرازی---5/6/1256

27جمادی الثانی1389زندکرمانی----19/6/1348

9شوال1330تولد بدرالدین کتابی----3/6/1291

3محرم1341تولدحسن شفیعی----3/6/1301

12رجب1423 وفات سیدمحمدعلی موحدابطحی----29/6/1381

مرداد

3جمادی الثانی1391مصطفی ستاریان----5/5/1350

23شوال1368وفات محمدحسن مشکی----27/5/1328

22ربیع الثانی1319 وفات عبدالغفارتویسرکانی----17/5/1280

25ربیع الاول1282 وفات محمداسماعیل خواجوی ثانی----27/5/1244

1رمضان 1331 تولد عفت الزمان امین----13/5/1292

29رمضان1098 وفات محمد شیروانی----17/5/1066

تیر

6 رمضان1400 وفات جلال همایی----28/4/1359

7 رمضان1401 وفات کمال نوربخش----18/4/1360

2ربیع الاول1419 وفات سیدحسن مدرس هاشمی---6/4/1377

17 ربیع الاول1352تولد سیداحمد امامی----19/4/1312

17 ذی القعده 1307 وفات علی مدرس زنوزی---14/4/1269

1صفر1281وفات عبدالجوادحکیم خراسانی----16/4/1243

8صفر1349تولدسیدعلی موحد ابطحی----14/4/1309

27ربیع الثانی 1356وفات ابوالهدی کلباسی---16/4/1316

20شعبان 1333وفات آخوندکاشی-----11/4/1294

15شوال1304 وفات محمداسماعیل درکوشکی----16/4/1266

7محرم1312تولد عبدالحسین طیب---20/4/1273

8 محرم1412وفات سید عبدالحسین----29/4/1370

خرداد

7محرم 1350 تولد ابوالبرکات---3/3/1310

23 شوال 1409 وفات فانی اصفهانی-----8/3/1368

6جمادی الاول1327 محمدباقرحکیم باشی----5/3/1388

1رمضان 1403 وفات بانوامین----22/3/1362

25رمضان1137وفات فاضل اصفهانی----17/3/1104

 

اردیبهشت

10 ذی القعده 1414وفات احمد کلباسی----1/2/1373

23ذی القعده 1314 وفات علاء الدین مدرس----25/2/1372

15جمادی الاول1397 وفات عفت الزمان امین----14/2/1356

21رمضان 1407وفات سیدمیرزاهاشمی----30/2/1366

9ربیع الثانی1260 وفات محمدجعفرلنگرودی-----8/2/1223

11ربیع الثانی 1393 وفات مهدی الهی قمشه ای----24/2/1352

20محرم1287 تولد محمدرضا مسجد شاهی-----2/2/1249

1رجب 1099 وفات اقاحسین خوانساری----13/2/1067

27رجب1136 وفات خلیل قائنی اصفهانی-----1/2/1103

 

فروردین

6 ربیع الاول 1127 وفات محمدباقر ملاباشی----2/1/1093

17ربیع الاول 1326 تولد مرتضی اردکانی----30/1/1287

27 ربیع الثانی 1103 تولد محمد علی حزین21/1/1070

11شعبان 1173 اسماعیل خواجویی----10/1/1139

18 شعبان1173 قطب الدین تبریزی----17/1/1139

23شعبان1340محمدخوانساری-----31/1/1301

11شوال1346تولدسیدمحمدعلی صادقی___13/1/1307

6صفر1392 وفات حیدرعلی صلواتی-----2/1/1351

5 ذی القعده 1349 وفات یحیی مدرس بیدآبادی----3/1/1310

6 ذی القعده 1314 وفات ابواحسن جلوه----20/1/1286

5 جمادی الاول 1366 وفات اسدالله ایزدگشسب---6/1/1326