امروزپنجشنبه 16 آذر 1402

دوره

انسان شناسی فلسفی (مبتنی بر متون ابن سینا)

انسان شناسی فلسفی (مبتنی بر متون ابن سینا)

  • تاریخ شروع دوره 1398/4/30
  • تاریخ ثبت نام -622/10/10
  • نام مدرس دکتر فروغ رحیم پور

توضیحات دوره