امروزپنجشنبه 16 آذر 1402

دوره

حکمت پژوهی: حکمت به نزد ارسطو

حکمت پژوهی: حکمت به نزد ارسطو

  • تاریخ شروع دوره 1398/4/31
  • تاریخ ثبت نام -622/10/10
  • نام مدرس دکتر رضا کورنگ بهشتی

توضیحات دوره