امروزپنجشنبه 16 آذر 1402

دوره

حکمت پژوهی: حکمت در عهد جدید (انجیل)

حکمت پژوهی: حکمت در عهد جدید (انجیل)

  • تاریخ شروع دوره 1398/6/4
  • تاریخ ثبت نام -622/10/10
  • نام مدرس دکتر علیرضا فرهنگ

توضیحات دوره

همراه با بررسی تطبیقی حکمت در عهدجدید و قرآن