امروزپنجشنبه 16 آذر 1402

دوره

حکمت پژوهی

حکمت پژوهی

  • تاریخ شروع دوره 1398/4/24
  • تاریخ ثبت نام -622/10/10
  • نام مدرس حکمت یونانی، حکمت ایمانی؟

توضیحات دوره