امروزپنجشنبه 16 آذر 1402

دوره

عوطه وری و نقش آن در خوشبختی و معنا بخشی به زندگی

عوطه وری و نقش آن در خوشبختی و معنا بخشی به زندگی

  • تاریخ شروع دوره 1398/5/7
  • تاریخ ثبت نام -622/10/10
  • نام مدرس دکتر آروین آذرگین

توضیحات دوره