امروزپنجشنبه 16 آذر 1402

دوره

مواجهه فلسفه اسلامی با جهان تجدد

مواجهه فلسفه اسلامی با جهان تجدد

  • تاریخ شروع دوره 1398/6/31
  • تاریخ ثبت نام -622/10/10
  • نام مدرس

توضیحات دوره