امروزپنجشنبه 16 آذر 1402

دوره

دغدغه های فلسفی چارلز داروین

دغدغه های فلسفی چارلز داروین

  • تاریخ شروع دوره 1398/5/6
  • تاریخ ثبت نام -622/10/10
  • نام مدرس دکتر امیر احسان کرباسی زاده و دکتر مجید مرادمند

توضیحات دوره