امروزپنجشنبه 16 آذر 1402

دوره

کانت : راهنمایی برای خواندن کتاب نقد عقل محض

کانت : راهنمایی برای خواندن کتاب نقد عقل محض

  • تاریخ شروع دوره 1398/5/20
  • تاریخ ثبت نام -622/10/10
  • نام مدرس محمدرضا واعظ

توضیحات دوره